Navštívte nášu výstavnú sieň a vyskúšajte naše sauny!    Marina Park-Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno    telefón: +421 948 885 848
Akcia prebieha až do polnoci: 22. jan. 2022.
Akcia prebieha až do polnoci: 22. jan. 2022. Tel: +421 948 885 848, +421 917 143 570 (8:00-18:00)

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK WELLNESS TRADE s.r.o.

Wellness Trade, s.r.o., so sídlom Mierová 202, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 50336410, IČ DPH: SK2120288247, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vl. č. 119107/B (ďalej len „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 18.10.2021 tento Reklamačný poriadok:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho. Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného u predávajúceho (ďalej len „tovar“).

Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými v Obchodných podmienkach. Ak tento Reklamačný poriadok nejaký pojem nedefinuje, použije sa definícia pojmu uvedená v Obchodných podmienkach. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačnom poriadku ani Obchodných podmienkach majú význam podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.

Kupujúci by sa mal vo vlastnom záujme zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

 II. ZÁRUČNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť Infrasaunaeurope, s. r. o., poskytuje na predávaný tovar záruku (ďalej tiež „záručná doba“), ktorej dĺžka je buď:

  • 2 roky (základná), alebo
  • 3 roky, (predĺžená).

Poskytovaná záručná doba je vždy uvedená na záručnom liste.

V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely je záručná doba vždy 2 roky.

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a na ktoré sa vzťahuje záruka.

Kupujúci má právo na bezplatné a riadne odstránenie reklamovanej vady. V prípade uznanej reklamácie sa do záručnej doby nepočíta doba uplynutá odo dňa uplatnenia práva zo záruky až do dňa, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný si výrobok prevziať.

Kupujúci je povinný sa pri používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom návode a pravidlami všeobecne známymi.

Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku.

Podmienkou uznania reklamovanej vady vždy je, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bez odkladu po zistení vady začal reklamačné konanie a vytkol vadu, ktorú na výrobku našiel, označil chybné vlastnosti alebo popísal prejavy vady, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.

Ak dôjde v dobe trvania záruky k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku za výrobok nový, bude sa na tuto vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok vzťahovať nová dvojročná záruka. Ak bola pri predaji na výrobok poskytnutá predĺžená záruka a jej neuplynutá časť je v dobe uplatnenia reklamácie dlhšia ako nová dvojročná záruka, bude sa na nový výrobok vzťahovať záruka v dĺžke trvania neuplynutej časti pôvodnej predĺženej záruky. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely sa na vymenenú súčiastku alebo výrobok vzťahuje vždy záruka v dĺžke trvania 2 roky.

Použitím pre podnikateľské účely sa rozumie zárobkové používanie výrobku za účelom dosiahnutia zisku.

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú aj na samostatný predaj jednotlivých súčiastok, pričom záručná doba je 2 roky. Za súčiastku sa považuje predovšetkým vymeniteľná časť výrobku, ktorá plní svoju funkciu až po zabudovaní do výrobku.

V prípade začatia reklamačného konania po uplynutí dvoch rokov záruky rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie predávajúci.

Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone, prípadne nesplnením niektorej z vyššie uvedených záručných podmienok predĺženej záruky.

Touto zárukou nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu. Záruku je nutné uplatniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

III. REKLAMÁCIE

Pri začatí reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom (ak to povaha výrobku umožňuje) tiež potvrdený záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe; po uplynutí dvoch rokov záruky (po uplynutí zákonnej záruky) je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom potvrdený záručný list a ak sa k danému výrobku záručný list nevydáva, doklad o kúpe.

Kupujúci by mal vo vlastnom záujme pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho:

Ak uplatní kupujúci reklamáciu a vytkne tak predávajúcemu vady na výrobku, spíše o tom predávajúci zápis, ktorý obsahuje dátum zahájenia reklamačného konania, špecifikáciu výrobku, označenie vady alebo jej prejavu, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a termín vybavenia reklamácie.

V prípade, že sa v priebehu zákonnej záručnej doby vyskytne u výrobku vada, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ale len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak to predávajúci uzná za vhodné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, predávajúci môže namiesto odstránenia vady vždy vymeniť vadnú vec za vec bezvadnú. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád (najmenej 3 vady). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo len na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa jeho začatia (uplatnenia reklamácie), a to vrátane odstránenia vady, ktorej reklamácia bola uznaná, písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo písomného odôvodneného zamietnutia reklamácie. Reklamačné konanie musí byť ukončené vydaním rozhodnutia o reklamácii, v ktorom bude dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie.

Prevzatím tovaru sa rozumie moment, v ktorom kupujúci prevezme tovar v mieste určenia.

 IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je platná s účinnosťou od 18.10.2021.

Infrasauna – chytrák

Full spektrálne žiariče: v dnešných dňoch je čoraz viac rozšírené v infrasaunách. Infračervené svetlo zahŕňa rozsah všetkých troch infračervených žiarení v saune. Tieto fluorescenčné žiarivky vyžarujú žlté svetlo viditeľné pre ľudské oko.  Žiarivky nevyžadujú predhriatie, okamžite ...
Vyhrievacie telesá Carbon zohrievajú celý povrch tela. Vlnová dĺžka karbónových žiaričov sa pohybuje iba v rozmedzí IR-B a IR-C, prenikajú až do hľbky 4 mm pod kožu, tj. rezonančné svetlo tam vyvíja svoj detoxikačný účinokÚčinnosť môže byť až dvadsaťnásobná! Porovnanie účinnosti ...
Životodarný minerál: Prírodný zdroj záporných iónov infračerveného žiarenia. Turmalín je prekrásny polodrahokam. Momentálne sa tento minerál stal hlavným predmetom analýz univerzitných a výskumných stredísk na celom svete. Dôvodom je to, že infračervený turmalín je jediný minerál na Zemi, ...
Zmiernenie bolesti: Hĺbkové teplo v infrasaune rozširuje cievy, čo spôsobuje úľavu a liečenie svalov a menej závažných poškodení tkaniva. V Európe je rozšírené používanie hypertermickej terapie v prípade pacientov s kĺbovými zápalmi. Infračervenú terapiu účinne používajú v Japonsku v prípade ...
Čo sa deje v infrasaune? Infračervené lúče sú generované elektrickými vyhrevnými telesami, sú optimálne nasmerované na osoby prítomné v kabíne. Vďaka dvojitej stene infrasauny je možné zvýšenie teploty zo 40 °C na 60 °C, čím sa aj účinok zdvojnásobí. Infrasaunu môžu smelo používať aj tie osoby, ...
Kým nás obľúbené farebné odtiene upokojujú a spôsobujú nám radosť, menej obľúbené farby nám vo väčšom množstve môžu navodiť zlú náladu. Vhodné farby neovplyvňujú iba náladu, ale majú pozitívny vplyv aj na naše zdravie. V rámci farebnej terapie existuje riešenie na každý problém od obyčajnej bolesti ...
Céder je najtrvácnejším saunovým materiálom. Vďaka výnimočnej schopnosti tepelnej izolácie nepopraská pri záťaži, ktorú predstavuje opakujúce sa nahrievanie a ochladzovanie. Céder má obzvlášť pekné drevo, farebná škála sa pohybuje od svetlej medovej cez zrelú jantárovú až po červenú škoricu a ...
Borovica (Hemlock) pochádzajúca z Kanady, vzhľadom na jej priaznivé vlastnosti je obľúbeným a najlepším materiálom na výrobu saún. Kvôli jej nízkej tepeľnej vodivosti sa neprehrieva, preto pri použití infračervenej sauny nepraská. Má svetlohnedú odtieň. Céder je najtrvácnejším saunovým ...
Otváracia doba:
Pondelok: 08:00 - 16:30
Utorok: 08:00 - 16:30
Streda: 08:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 16:30
Piatok: 08:00 - 16:30
Sobota: 08:00 - 12:00
Nedeľa: Zatvorené

WELLNESS TRADE, s. r.o.

IČO: 50 336 410 DIČ: SK2120288247
Sidlo: Mierová 202, SK-821 05 Bratislava-Ružinov
Výstavná sieň: Bratislavská cesta 4303, Marina Park, Komárno

TEL: +421 949 006 972, +421 948 885 848

EMAIL: market@wellnesstrade.sk